Privacy - en Algemene voorwaarden

In deze privacy- en algemene voorwaarden verwijs ik naar ‘je/jou/jouw/jullie’ wat staat voor de opdrachtgever. En bij ‘ik’ verwijs ik naar mij eigenaar Angelique Eugelink-Brand van Praktijk Angelique.

Offertes en prijsaanvraag

Je mag altijd kosteloos een offerte of prijsaanvraag aanvragen voor mijn diensten binnen Praktijk Angelique. Na aanvraag van een offerte of prijsaanvraag ben je niet verplicht hier een dienst van af te nemen. Graag zou ik je wel willen vragen om mij binnen 7 dagen na het ontvangen van de offerte een bericht te sturen met jouw/jullie wensen naar aanleiding van de offerte.

Kennismaken/informatie-uitwisseling

Voorafgaand aan een dienst, vindt erna wens, een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken we nader kennis met elkaar en bekijken we samen wat ik voor jou/jullie zou kunnen betekenen en welke dienst het beste aansluit bij de hulpvraag.
De kosten voor een kennismakingsgesprek zijn €70. Maak je na dit gesprek gebruik van een van mijn diensten, dan vervallen de kosten voor het kennismakingsgesprek.

Afsluiten overeenkomst

Als we samen een overeenkomst afsluiten zal ik jou/jullie vooraf wijzen op de Privacy- en Algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Beide zijn te vinden op mijn site. Ga je akkoord met mijn Privacy- en Algemene voorwaarden en gehanteerde prijzen en tarieven, kunnen we samen starten met mijn dienst aan jou/jullie. Hiervoor vraag ik jou/jullie een overeenkomst te ondertekenen, die ik per mail zal versturen of tijdens het gesprek zal overhandigen.

 

Wanneer mijn dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dient de ouder(s) aan mij door te geven wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. Dit geldt ook in geval van wijzigingen in de begeleiding.

 

Als een van de ouders niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan zijn jullie beide verplicht om mij hiervan op de hoogte te brengen. In dat geval is het voor mij als opdrachtnemer niet langer toegestaan om het Kind nog verder te begeleiden.

Betaling

Voorafgaand aan een traject verstuur ik per mail de factuur en via whatsapp een tikkie. De factuur wordt binnen de aangeduide en/of afgesproken termijn(en) betaalt. Mocht de factuur binnen de afgesproken tijd niet betaald zijn krijg je van mij nog een betalingsherinnering. Bij een derde herinnering ben ik genoodzaakt om de factuur te verhogen met de wettelijke rente. Bij niet betalen na mijn derde betalingsherinnering zal ik het overdragen aan een incassobureau en wordt de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. Bij het niet betalen van de factuur ben ik gerechtigd om de dienstverlening direct te stoppen.

Auteursrecht

Alle aangeleverde materialen die door mij zijn samengesteld, geschreven of zijn opgenomen mogen niet zonder mijn toestemming worden gebruikt, aangepast of worden gekopieerd. Dit geldt ook voor alle teksten op mijn website.

Afspraken rond coaching, massage en workshops

Een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen we samen op de afgesproken tijdstippen. Iedere cliënt dient ervoor te zorgen dat hij/zij tijdig op afgesproken tijdstip aanwezig is.

Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kind op afgesproken tijdstip aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. Ook is een van de ouders telefonisch bereikbaar tijdens een sessie van het kind.

Tijdens de massage is er altijd een van de ouders bij aanwezig.

Cliënt en coach werken samen op weg naar het samen opgestelde doel aan de hand van de hulpvraag. Beide zetten zich volledig in tijdens de sessies.

Ouders zijn nauw betrokken bij de begeleiding, staan bij waar nodig en zijn bereid thuis oefeningen en tips (samen met het kind) op te pakken. Deze worden, waar nodig, meegegeven door de coach ter ondersteuning van het traject.

 

Mocht jij en/of je kind, een keer op de afgesproken niet kunnen komen, dan kun je dit kosteloos binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan mij doorgeven. We plannen dan samen een nieuwe afspraak in. Wordt de afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan onze afspraak afgezegd dan bereken ik €35. Gesprekken met derden, bijvoorbeeld school, familie of hulpverlener is mogelijk. Zo’n gesprek wordt als sessie gezien waarvoor dan kosten worden berekend. Dit geldt overigens ook voor verslaglegging. 

Reserveringen van workshops en trainingen kunnen kosteloos tot 2 maanden vooraanvang geannuleerd worden. Bij annuleren van reserveringen tot 1 maand voor aanvang wordt er 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij afmeldingen korter dan 4 weken voor aanvang, ben ik genoodzaakt de gehele kosten van de workshop of training in rekening te brengen, tenzij anders op papier is afgesproken, voorzien van handtekening van beide partijen.

Aansprakelijkheid, privé en klachten

Aansprakelijkheid:
Binnen Praktijk Angelique heb ik een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Ik werk oplossings- en toekomstgericht en ik zal mijn diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ik kan echter geen oplossingen en resultaten garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade te gevolgen van onjuist opgevolgde adviezen of onoplettendheid van de cliënt. Wanneer ik constateert dat de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik dit aangeven en indien gewenst je/jullie doorverwijzen.Massage, coaching, ontspanningsoefeningen en yoga is geen therapie of medische geneeswijze. Deze vervangen dus niet de reguliere geneeswijze. Alle behandelingen zijn voor rust en ontspanning en kunnen wel ondersteunen, dit in overleg met een arts waar nodig.

Klachten:
Mocht je een klacht hebben over Praktijk Angelique dan hoor ik dit graag. Ik vertrouw erop dat wij daar dan samen uitkomen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, kunnen wij samen een beroep doen op een onafhankelijke mediator. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij mij, eigenaar, Angelique Eugelink-Brand van Praktijk Angelique.

 

Privacy:
Alles wat tijdens een kennismakingsgesprek en/of traject besproken wordt blijft tussen ons. Er wordt geen informatie gedeeld met derden. Mocht ik wel iets moeten delen met derden, i.v.m. gevaar voor client of omgeving, dan bespreek ik dit eerst met jou/jullie. Vanuit daar wordt dan samen gekeken welke stappen er gezet moeten worden. Hierbij kun je denken aan hulp vanuit andere instanties.

Ik ga vertrouwelijk om met persoonsgegevens van jou/jullie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tot slot

Op deze Privacy- Algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. Deze Privacy- Algemene Voorwaarden zijn in te zien op mijn website  www.Praktijk-Angelique.nl